PSU Quality of Work Life : Business Model

ภาพรวมแผนกลยุทธ์ ใน 2 ปีแรก 
(มิถุนายน 2556 - มิถุนายน 2558)


ภาพรวมการดำเนินงาน ในรอบ 2 ปี (มิถุนายน 2556 - มิถุนายน 2558
กิจกรรมล่าสุด
โครงการ "ม.อ.ร่วมแรง ร่วมใจ นำความรู้สุขภาวะสู่ประชาคมหาดใหญ่"
"PSU : Happy University" to "Hatyai : City of Happiness"
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2558


บุคลากร และ นักศึกษา ม.อ. ผนึกกำลังเผยแพร่องค์ความรู้ Happy 8 สู่ประชาชนในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

               เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2558 นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ ผนึกกำลังเดินขบวนรณรงค์นำองค์ความรู้สุขภาวะ (Happy 8) เผยแพร่สู่ประชาชนในตัวเมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา ในโครงการ "ม.อ.ร่วมแรงร่วมใจ นำความรู้สุขภาวะสู่ประชาคมหาดใหญ่" เพื่อส่งเสริมพันธกิจมหาวิทยาลัยแห่งความสุข และบริการวิชาการสู่ชุมชน ตามพระราชปณิธาน "ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" โดยในกิจกรรมนี้ มีการปาฐกถา ในหัวข้อ "จุดประกายหาดใหญ่ : มหานครแห่งความสุข" โดย อาจารย์ ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน จากสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีการจัดขบวนแสดงแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตทั้ง 8 ประการ (Happy Soul, Happy Brain, Happy Body, Happy Society, Happy Relax, Happy Relax, Happy Family, Happy Heart) เดินพบปะชุมชนตลอดเส้นทาง พร้อมกับแจกเอกสารรณรงค์เผยแพร่องค์ความรู้ โดยผสานภารกิจร่วมกันระหว่างบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขยายแนวคิดดังกล่าวสู่ชุมชน เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องสุขภาวะ (Happy 8) ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้ง 8 มิติ จากมหาวิทยาลัย สู่ประชาคมหาดใหญ่ สู่การเป็นมหานครแห่งความสุข 

>> แนวคิดการพัฒนาสู่อนาคต <<Link พันธมิตรหลัก

Comments