ระเบียบ/แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาและฝึกอบรม

HRD Document Practice & Form

หลักเกณฑ์ / ระเบียบ / แนวปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับงานฝึกอบรม ดูงาน และการเดินทางไปราชการ3. หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานในต่างประเทศ หรือเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างประเทศชั่วคราว

แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับจัดโครงการฝึกอบรม และเดินทางไปราชการ

1. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน-แบบ บก 111

2. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-แบบ 8708

3. หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-แบบ 8708 ส่วนที่ 2

4. แบบรายละเอียดค่าใช้จ่ายกรณีที่ได้รับความช่วยเหลือ

5. แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก

6. ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร


แบบฟอร์มพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการฝึกอบรม

1. แบบฟอร์มขอซื้อ จ้าง และเบิกจ่าย

2. แบบฟอร์มขออนุมัติซื้อ จ้างพร้อมเบิกจ่ายเงิน

3. ใบตรวจรับพัสดุ (สำหรับบิลใบเดียว)

4. ใบตรวจรับพัสดุ (สำหรับบิลหลายใบ)

Comments