คลังความรู้จากโครงการฝึกอบรม

HRD Knowledge Assets

คลิกที่ชื่อโครงการ Download ไฟล์สื่อ/เอกสารประกอบการฝึกอบรม

1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินงานตามระบบ LEAN มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความรู้


แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์กรสุขภาวะ 
บทความโดย คงพล มนวรินทรกุล
คลิกอ่าน >> บทความส่วนที่ 1
คลิกอ่าน >> บทความส่วนที่ 2

Happy Brain กับ KM 3.0 กับการสร้างคุณค่าในทิศทาง Thailand 4.0
บทความโดย คงพล มนวรินทรกุล
คลิกอ่าน >> บทความ


เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กับ ศตวรรษที่ 21 : ความเชื่อมโยงกับทุนทางปัญญา
บทความโดย คงพล มนวรินทรกุล
คลิกอ่าน >> บทความ


Comments