โครงการพัฒนาผู้นำนักบริหาร เพื่ออนาคตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

      

               
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ Chira Academy และมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ จัดโครงการพัฒนาผู้นำนักบริหารเพื่ออนาคตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ในรู้แบบของห้องเรียนผู้นำ (PSU Leader Class) สำหรับรองอธิการบดีและคณบดีจากคณะต่าง ๆ ทุกวิทยาเขต รวมจำนวน 40 คน ใช้เวลาในการเรียนรวม 19 วัน รวม 135 ชั่วโมง ซึ่งจะเริ่มเรียนในเดือนพฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป


คลิกดาวน์โหลดเอกสารประกอบการศึกษาดูงาน National University of Singapore ; NUS

     

Comments