แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือประเพณี มข. ม.อ. มช.

 สรุปข่าวและภาพกิจกรรม


           

           มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดบ้านต้อนรับ ผู้บริหารและบุคลากร ชาวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตตรัง และวิทยาเขตหาดใหญ่ นำโดย รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้วยกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ. ครั้งที่ 6 ภายใต้ชื่อ "สองมือรวมเป็นหนึ่งใจ ผูกพันสายใย ก้าวไปพร้อมกัน"  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือการพัฒนาตามพันธกิจ และยุทธศาสตร์ของทั้งสองมหาวิทยาลัย โดยอาศัยความสัมพันธ์  การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ โดยมี รศ.พิษณุ  อุตตมะเวทิน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธีเปิดงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ. นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้บริหารเข้าร่วมสังเกตการณ์  ในระหว่างวันที่ 8 – 13 ตุลาคม 2557   ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์คอนเวนชั่น เซนเตอร์ จ.ขอนแก่น

            มหาวิทยาลัยขอนแก่น   มีบทบาทของปราชญ์แห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง กับภารกิจด้านการจัดการศึกษาในหลากหลายสาขาวิชา ภารกิจด้านการวิจัย ภารกิจด้านการบริการวิชาการ และภารกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งทุกภารกิจดำเนินการโดยใช้เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่เหมาะสม  การมีผลการปฏิบัติงานและผลผลิตที่มีคุณภาพ มาจากการวางแผนพัฒนาและมีการบูรณาการเครื่องมือการบริหารจัดการแนวใหม่ต่างๆ รวมถึงกลยุทธ์การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับกลุ่มเป้าหมายสำคัญอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศ

          การที่เป็นคู่ความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี  มข.-ม.อ. เป็นส่วนสำคัญที่มีการส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามพันธกิจ และยุทธศาสตร์ของทั้งสองมหาวิทยาลัย โดยอาศัยความสัมพันธ์  การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การใช้กรณีตัวอย่างของแต่ละมหาวิทยาลัย  โดยมีการลงนามเป็นคู่ความร่วมมือลงถึงระดับคณะ หน่วยงานที่มีภารกิจเช่นเดียวกันอย่างต่อเนื่อง นอกจากจะกระชับความสัมพันธ์ และสร้างมิตรภาพความร่วมมือให้เกิดเป็นรูปธรรม อย่างยั่งยืนแล้ว  ยังสามารถเรียนรู้ร่วมกัน และเข้าใจความแตกต่างของบริบทการพัฒนาสามารถเรียนรู้ และนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตามบริบทได้อย่างเหมาะสมในลักษณะการพัฒนาแบบก้าวกระโดด

            รศ.พิษณุ  อุตตมะเวทิน  กล่าวว่า  กิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้ ประเพณี มข.–ม.อ. เรามีข้อตกลงร่วมกันว่า “เราจะเดินไปด้วยกัน” (Let’s walk together) ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยผู้นำองค์กรสนับสนุนการจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่สถาบันการศึกษา ชุมชนและสังคม ตลอดจนประเทศชาติ   ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จำนวน  336 คน  กิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้  เป็นการลงนามความร่วมมือ 2 หน่วยงาน ระหว่าง ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับชมรมรักษ์ ม.อ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   จากนั้นจะแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ ระบบสวัสดิการของบุคลากร  การบริหารงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคลการบริหารจัดการสถานกีฬาและการส่งเสริมการออกกำลังกาย   ระบบและกลไกในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษา (University Social Responsibility : USR)   ระบบและกลไกในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวมการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายระดับชาติ/ ในเชิงพาณิชย์/การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ทั้งจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับชมรมรักษ์ ม.อ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับสภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และอีก 2 กลุ่ม ได้แก่การแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   และระหว่าง กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

            รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย  กล่าวว่า  “นับตั้งแต่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ. มาตั้งแต่ ปี 2553 ซึ่งมีเจตจำนงที่จะร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้โดยที่ผู้นำองค์กรมีเป้าหมายและความคาดหวังให้ผลการดำเนินงานขององค์กร มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน นับจากวันนั้นถึงวันนี้ เราได้เห็นความสำเร็จของการดำเนินงานที่สะท้อนการทำกิจกรรมร่วมกันทั้งสองมหาวิทยาลัย ตลอดจนความสัมพันธ์ของบุคลากร ความช่วยเหลือเกื้อกูล ถึงการแลกเปลี่ยนแนวคิดต่างๆในการแก้ไขปัญหาด้วยกัน ซึ่งยิ่งเห็นความสำเร็จของสิ่งต่างๆ เหล่านี้ร่วมกัน ยิ่งต้องให้ความสำคัญในการทำงานร่วมกันให้มากขึ้น ร่วมกันหามิติต่างๆ เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน”

            “ประเพณี มข.-ม.อ. นับเป็นกิจกรรมที่ดียิ่ง ตั้งแต่ได้ตกลงร่วมกันว่า “เราจะเดินไปด้วยกัน (Let’s walk together)” นั้น  เราได้สร้างความรัก และความผูกพันกันขึ้น  และนับวันยิ่งแน่นแฟ้น เราได้ร่วมมือกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดมา  และจะร่วมผลักดันการบริหารงานของทั้งสองมหาวิทยาลัย ให้ประสบผลสำเร็จ พร้อมทั้งจะต่อยอดการเรียนรู้ การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ร่วมกันในอนาคตต่อไป”  รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย  กล่าวทิ้งท้ายด้วยความเชื่อมั่น

    
    
 
 
 
 


Credit

ข่าว   :   บริพัตร  ทาสี   วัชรา  น้อยชมภู  (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

ภาพ  :   วรวิทย์  สิริภานุวัฒน์   บริพัตร  ทาสี  (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

Comments