KKU-PSU-CMU

มข.-ม.อ.-มช. พลังเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 1
(21-22 ธ.ค.58)
 ภาพกิจกรรม  

   เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง


บรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของมหาวิทยาลัยชั้นนำในส่วนภูมิภาคต่ออุดมศึกษาไทย
โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
เอกสารกลุ่มที่ 1 อุทยานวิทยาศาสตร์และการสร้างนวัตกรรม
เอกสารกลุ่มที่ 2 การจัดการเรียนการสอนเพื่อเข้าสู่ AEC และการสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันเพื่อความเป็นนานาชาติ


เอกสารกลุ่มที่ 3 แนวทางการพัฒนานักศึกษาให้มีจิตอาสา การทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมและ
การสร้างระเบียบวินัย
เอกสารกลุ่มที่ 4 การบริหารบุคคลภายใต้การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และการเตรียม
บุคคลเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งบริหาร
เอกสารกลุ่มที่ 5 การปรับโครงสร้างองค์กร/หน่วยงาน ภายใต้การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ
เอกสารกลุ่มที่ 6 ความเหมาะสมของการนำเครื่องมือ EdPEx มาใช้
เอกสารกลุ่มที่ 7 พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
เอกสารกลุ่มที่ 8 แนวทางการสร้างมหาวิทยาลัยเพื่อลดความขัดแย้งในองค์กรเพื่อไปสู่
มหาวิทยาลัยแห่งความสุข
ประสบการณ์ Mediation Center ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือประเพณี

มข. ม.อ. มช. ครั้งที่ 6


โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประเพณี มข.- มอ. - มช. "3 พลังเพื่อแผ่นดิน" ครั้งที่ 1 
ระหว่างวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2558
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
กำหนดการ
รายนามผู้เข้าร่วมโครงการ แยกตามคณะ/หน่วยงาน
รายนามผู้เข้าร่วมโครงการ แยกตามกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประเด็นย่อยกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตารางรับผู้เข้าร่วม จากสนามบินเชียงใหม่เข้าที่พัก
ตารางรับผู้เข้าร่วม จากที่พักส่งสนามบินเชียงใหม่
รายนามผู้เข้าพัก ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส
รายนามผู้เข้าพัก ณ โรงแรมลานนาพาเลช
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แพทยศาสตร์ส่วนภูมิภาค มข.-มอ.-มช.


Ċ
Kongpol Manavarindrakul,
Nov 4, 2015, 1:29 AM
Comments