doc

แนวปฎิบัติเรื่องการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการไม่แจ้งยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ ตามบันทึก มอ 028/242 ลงวันที่ 5 เมษายน 2549